Photos & videos of Port of Phu My, Vietnam

Calculate distance to any other port more

From:Port of Phu My, Vietnam


look for a city or a country, suggestions will show up as you type

Suggestions (popular ports):
Guaiba Island Terminal, Brazil
Port of Suape, Brazil
Port of Darwin, Australia
Puerto Sucre (Cumana), Venezuela
Port of Abidjan, Ivory Coast
Mawei Port, China
Port of Chung Ching (Chongqing / Chungking), China
Port of Annaba, Algeria
Port of Ras Laffan, Qatar
Port of Santos, Brazil


 • Cảng Phú Mỹ - Port (panorama > please click on image for full-screen)
 • Ni Viện Thiện Hòa và núi Thị Vải
 • Nhà thờ - Phước Lộc - Church
 • Cầu - Thị Vải (Km41+812 QL51) - Bridge
 • Bia Tổ Quốc Ghi Công
 • Cầu - Ngọc Hà (Km43+353 QL51) - Bridge
 • Cầu - Thị Vải - Bridge
 • Cảng Phú Mỹ - Port
 • Nhà máy Đạm Phú Mỹ
 • Cổng chùa - Đại Tòng Lâm - Pagoda gate
 • Chùa - Hộ Pháp - Pagoda
 • Nhà thờ - Song Vĩnh - Church
 • Tháp chuông thà thờ - Hải Sơn - Church bell tower
 • Nhà máy điện đạm Phú Mỹ - Usine - Factory
 • Nhà máy điện đạm Phú Mỹ - Usine - Factory
 • Mốc giới TT Phú Mỹ
 • Dấu vết B-52 - Photo by Tom - 1970
 • Đường phố thị xã Bà Rịa
 • Hưu sắt.
 • Phao luồng trên sông Thị Vải. Bà Rịa.
 • Ghe đáy trên sông Thị Vải.
 • Cổng chùa - Vạn Thông - Pagoda gate
 • Đại Tòng Lâm
 • Cầu - Phước Hoà (Km49+024 QL51) - Bridge
 • Miếu - Bà (Tân Phước) - Temple
 • Quan Âm
 • Nhà máy điện - Phú Mỹ 2.1 - Power Station
 • Chùa - Đại Tòng Lâm - Pagoda
 • Phật
 • Chùa - Đại Tòng Lâm - Pagoda
 • Nhà thờ - Phước Sơn - Church
 • Đài Vi Ba Tân Thành
 • Chùa - Đại Tòng Lâm - Pagoda
 • Chùa - Đại Tòng Lâm - Pagoda
 • Cổng chùa - Đại Tòng Lâm - Pagoda gate
 • Chợ - Mỹ Xuân - Market
 • UBND huyện Tân Thành
 • UBND thị trấn Phú Mỹ
 • hoa leo hàng rào
 • Đại Tùng Lâm
 • Nhà máy điện đạm Phú Mỹ - Usine - Factory
 • Nhà máy điện Phú Mỹ
 • QL51 - Phú Mỹ
 • Hộ Pháp: Chùa - Pagode - Pagoda
 • Nhà máy điện Phú Mỹ
 • Vươn tới những tầm cao.
 • UBND Xã Tân Phước
 • Quốc lộ - 51 - National road
 • Nữ đan viện Xito
 • Đường phố - Tân Thành